ప్రముఖ

ఎలిజబెత్ హర్లీ తన బెడాజ్ల్డ్ కో-స్టార్ బ్రెండన్ ఫ్రేజర్ గురించి నిజంగా అనుకున్నది ఇదే