రియాలిటీ టీవీ

అంధుల జానాబ్ జాఫ్రీ నిజ జీవితంలో ప్రేమ అంటే ఏమిటి?